Wedstrijdreglement

 

Artikel 1

De wedstrijden worden georganiseerd door het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen (hierna ook: “de Organisator”).

Deelnemers aan de wedstrijd aanvaarden het wedstrijdreglement zonder voorbehoud.

 

Artikel 2

Alleen personeelsleden van het Havenbedrijf kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Personeelsleden kunnen slechts 1 keer deelnemen en elke deelnemer kan slechts een vooraf bepaald maximum aantal kaarten winnen.

 

Artikel 3

De wedstrijd lopen vooraf aan het event en worden tijdig gecommuniceerd.

 

Artikel 4

Na afloop van de wedstrijdperiode worden de winnaars door het systeem ad random bepaald.

De prijs kan in geen geval, noch volledig noch gedeeltelijk, voor zijn waarde in geld of voor een andere prijs omgeruild worden.

 

Artikel 5

De winnaar wordt door het Havenbedrijf, via het Seaters-systeem, per e-mail op de hoogte gebracht mits een correct e-mailadres.

 

Artikel 6

Gewonnen tickets mogen nooit doorverkocht worden.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog door een deelnemer, behoudt het Havenbedrijf zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

 

Artikel 7

Het Havenbedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Het Havenbedrijf kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege het Havenbedrijf zijn zonder verhaal.

 

Artikel 8

Het Havenbedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs.

 

Artikel 9

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit reglement.